ประเภทกิจการ What we do

บริษัท โอเอ็ม เทคโนส ดำเนินกิจการรับกำจัดของเสียอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นเจ้าแรกตั้งแต่ปี ..2548 และได้มีการติดตั้งเตากำจัดระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นในปี 2562 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อีกทั้ง ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านการอนุมัติรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินกิจการในด้านการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมประเภทของเหลวโดยการเผาทำลายซึ่งเป็นเตาเผาเฉพาะทางอุณหภูมิสูง 800-1200 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์หลัก ที่สามารถนำมากำจัดโดยการเผา

ของเสียอุตสาหกรรมที่รับกำจัด

 • ประเภทของแข็ง
 • เศษพลาสติก(Plastic Waste)
 • เศษกระดาษ(Paper Waste)
 • เศษชิ้นไม้(Wood Chips, wood scraps)
 • เศษผ้า/ถุงมือปนเปื้อน(Textile Waste)
 • ของเสียอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตประเภทน้ำมันตัวทำละลาย
 • น้ำมัน (Cutting oil)
 • ทินเนอร์ (Thinner)
 • สารทำละลาย (Solvent)
 • แอลกอฮอล์ (Alcohol)
 • กากสี (Paint)
 • น้ำมันหล่อเย็น (Coolant)
 • น้ำเสีย (Waste water)
Copyright © 2023 OM TECNOS CO., LTD. All rights reserved.